Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Rörlig kostnad

Rörliga kostnader varierar med ändrad verksamhetsvolym, t ex kostnader för materialinköp. Motsatsen är fasta kostnader som inte påverkas av förändrad verksamhetsvolym, t ex lokalhyror. Med verksamhetsvolym menas antal tillverkade enheter, antal sålda varor, antal kursdeltagare eller liknande. Rörlig kostnad per enhet är normalt oförändrad när verksamhetsvolymen ökar medan fast kostnad per enhet minskar.

På engelska: variable costs