Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Resultaträkning/resultatrapport

När du gör ett bokslut är huvuddelarna en balansräkning och en resultaträkning. Resultaträkningen visar företagets resultat under en viss period och här ser du de sammanställda intäkterna och kostnaderna. Du får fram resultatet genom att dra bort kostnaderna från intäkterna. På så sätt ser du om företaget har gått med vinst eller förlust under perioden. Intäkter och kostnader som ska föras in i resultaträkningen ska bokföras på konton med kontoklass 3 till 8 (resultatkonton). Intäkter bokförs på konton med kontoklass 3 i kredit. Kostnaderna bokförs på konton med kontoklass 4 till 8 i debet.

En resultaträkning kan innehålla följande delar:

  • rörelseresultatet (rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader)
  • resultat efter finansiella poster (de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna)
  • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
  • bokslutspositioner (över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder)
  • skatt
  • årets resultat

På engelska: income statement