Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Lönsamhet

Lönsamhet är i allmänna ordalag detsamma som ett företags vinst, det vill säga intäkterna är större än kostnaderna. Lönsamhet är det primära målet för alla former av affärssatsningar, utan vinst överlever inte en verksamhet på lång sikt. För att kunna bedöma om vinsten är tillräcklig måste den sättas i relation till något. Till exempel kan vinsten sättas i relation till det kapital som ägarna har satsat. Genom att göra det ökar jämförbarheten (mellan olika företag och olika projekt) över tiden. Den följande formeln för lönsamhet brukar ofta användas: lönsamhet=resultat/resultatinsats.

Det finns flera olika jämförelsetal, så kallade nyckeltal, för att beräkna lönsamhet för ett företag. Ett exempel är avkastning på eget kapital. Andra sätt att beräkna lönsamhet är genom olika kalkyler, till exempel bidragskalkyl och investeringskalkyl. Man bör tänka på att i ett företags lönsamhetsberäkning beaktas oftast endast företagets intäkter, kostnader och kapital och inte olika eventuella samhällsaspekter, såsom till exempel kostnader för omskolning eller arbetslöshet. Det som är lönsamt för ett företag på kort sikt behöver inte vara det för samhället på lite längre sikt.

På engelska: profitability