Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Kassaflöde

Ett företags kassaflöde är flödet av inbetalningar och utbetalningar. För att ha koll på hur företaget mår är det vanligt att man gör en kassaflödesanalys i höjd med årsredovisningen. Analysen visar till exempel bolagets kapitalflöden, likviditet, långsiktighet och förmåga att dra på sig skulder.

Exempel på vad kassaflödesanalysen består av:

  • Löpande verksamhet = varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat, avskrivningar.
  • Investeringsverksamhet = förvärv av materiella anläggningstillgångar och investeringsverksamheten.
  • Finansieringsverksamhet = nyemission, upptagna lån, amortering av skuld, utbetald utdelning, koncernbidrag.
  • Årets kassaflöde = summan av kassaflödesanalysens delar löpande, investering och finansiering.

På engelska: cash flow