Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen (1995:1554), förkortas ofta ÅRL, har bland annat till syfte att företagets rapportering så långt som möjligt blir jämförbar och enhetlig. Årsredovisningslagen gäller för företag som ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning. En årsredovisning ska innehålla: balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar, förvaltningsberättelse, finansieringsanalys (gäller större företag).

Följande företag ska varje räkenskapsår avsluta bokföringen och upprätta en årsredovisning: aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana handelsbolag som ägs av minst en juridisk person värdepappersbolag och försäkringsföretag (enligt särskilda lagar) bokföringsskyldiga stiftelser.

På engelska: annual