Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Årsredovisning

En årsredovisning är den samlade informationen från ett företag eller en myndighet om det ekonomiska resultatet och verksamhetens resultat för räkenskapsåret. Årsredovisningen innehåller information om resursförbrukningen samt tillgångar och skulder. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut. Båda regleras innehållsmässigt av Årsredovisningslagen och ska offentliggöras hos Bolagsverket. I ett företags årsredovisning redovisas förutom balansräkning även revisionsberättelse, resultaträkning och förvaltningsberättelse.

Med hjälp av årsredovisningen kan man räkna fram ett antal olika mått eller nyckeltal som underlättar bedömningen av företagets finansiella värde och situation: t ex soliditet, likviditet och räntabilitet på eget kapital/totalt kapital.

På engelska: annual report