Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

A-F

Faktura
 • dokument med betalningskrav från en part till en annan
Avstämning
 • försäkra sig om att bokföringen stämmer
Faktureringsmetoden
 • en av två metoder inom bokföring
Företagsekonomi
 • ett företags ekonomiska resursanvändning
Förenklat årsbokslut
 • årsbokslut för enskild firma med omsättning <3 milj. kr
Fast kostnad
 • kostnad som inte påverkas av verksamhetsvolymen
Enskild firma
 • bolagsform där ägaren har personligt juridiskt ansvar
Ekonomisystem
 • system för hantering av ekonomisk data
Eget kapital
 • startkapital eller kapitaltillskott från bolagets ägare
E-faktura
 • faktura som skickas elektroniskt (dock inte pdf-faktura via e-post)
Direkt kostnad
 • kostnad som kan härledas till en bestämd produkt/tjänst
Debet
 • vänstra sidan (plus) på ett bokföringskonto
Checkkredit
 • löpande pengalån på checkkontot med gränsbelopp
Cash flow
 • flödet av pengar i bolaget
Budget
 • prognos över ekonomiska händelser
Bokslut
 • sammanställning av företagets bokföring vid räkenskapsårets slut
Bokföringsskyldighet
 • skyldighet enligt lag att bokföra en verksamhets ekonomiska affärshändelser
Bokföringsprogram
 • digitalt program för bokföring
Bokföringsorder
 • egen upprättat dokument över en affärshändelse då inte kvitto eller faktura finns
Bokföringslagen
 • bestämmer hur bokföringen måste skötas i verksamheter
Bidragskalkyl
 • beräknar lönsamheten för olika handlingsalternativ
BAS-kontoplan
 • standardiserad kontoplan för bokföring
Balansrapport
 • enklare variant av en balansräkning 
Balansräkning
 • visar företagets tillgångar och skulder
Avskrivning
 • bokförd värdeminskning av förbrukade resurser
Automatkontering
 • verifikation som bokförs automatiskt enligt förutbestämda konton
Alternativkostnad
 • förlorad intäkt från ett bortvalt alternativ
Aktiebolag
 • bolagsform med juridiskt personansvar
Affärshändelse
 • ekonomisk transaktion i bokföringen
ABC-kalkyl
 • kalkylsätt för att fördela omkostnader
Bokföring
 • redovisning av företagets ekonomiska verksamhet