Nya lagar och regler 2023

2022-12-21
Snart är det dags att fira av året som varit och välkomna 2023. Och med nytt år tillkommer nya lagar och regler att hålla koll på. Vi har sammanställt de allra viktigaste som du som företagare bör vara medveten om till årsskiftet.

Ut med det gamla och in med det nya. Nyårsafton närmar sig med stormsteg och det är snart dags att införskaffa bubbel och partyhattar för att fira av det spännande året 2022. Nytt år innebär dock inte bara fest och fyrverkerier. Det innebär även en del nya ändringar i lagar och regler. Vi går igenom de viktigaste ändringar du som företagare behöver känna till.

Höjt reseavdrag
Från den 1 januari 2023 höjs schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bild eller förmånsbil. Detta för att bättre spegla de faktiska kostnaderna. När det gäller kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet till 2,5 kronor per kilometer. För förmånsbil höjs beloppet till 1,2 kronor per kilometer. Viktigt att veta här är att det inte sker någon förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som helt drivs med el, som fortsatt ligger på 95 öre per kilometer.

Skattereduktion för arbetande personer över 65 år
Från och med den 1 januari stärks jobbskatteavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Denna lagändring tillämpas för första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.

Skattesänkningen sker genom skattereduktion enligt nedan:

  • 22 procent av arbetsinkomsterna upp till 100 000 kronor. När det gäller arbetsinkomster över 100 000 kronor upp till 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med tillägg på 7 procent av arbetsinkomsterna. Om arbetsinkomsten överstiger 300 000 kronor men ligger under 600 000 kronor blir skattereduktionen 36 000 kronor.
  • Avtrappningen för arbetsinkomster som överstiger 600 000 kronor lämnas oförändrad men på grund av att den börjar från en högre nivå på 36 000 kronor innebär det ändå en skattesänkning på arbetsinkomster upp till cirka 1 800 000 kronor per år. Alltså är skattereduktionen för arbetsinkomster över cirka 1 800 000 kronor helt utfasad.

Ålder för rätt att kvarstå i anställningen höjs
Från den 1 januari 2023 ändras åldern för arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen från 68 år till 69 år. Detta till följd av den parlamentariska pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017 om en stegvis höjning enligt 32 a § LAS. Denna lagändring påverkar också de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som även höjs till 69 år. Det gäller också åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå i tillsvidareanställningar.
Skattereduktion för installation av solceller

Från och med den 1 januari 2023 stärks skattereduktionen för installation av grön teknik genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från tidigare 15 procent till 20 procent av de debiterade kostnaderna för arbete och material. Det är en del av det som kallas för det gröna avdraget. Den nya lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel pausas
Från den 1 januari 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel under hela 2023. Detta genom en ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Syftet är att undvika för höga priser på bensin och diesel under 2023.

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt
Från och med den 1 januari 2023 sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter. Detta räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler. Det innebär att priset vid pump inklusive moms sänks med 1 krona per liter.

Samtidigt sänks den sammanlagda skatten på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter. Utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. En åtgärd som krävs för att skattesänkningen ska komma i konflikt med EU:s märkningsdirektiv.

Striktare regler för nikotinprodukter
Från den 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av produktkrav och märkningskrav med tillhörande straffbestämmelse. Detta innebär exempelvis att hälsovarningar och innehållsdeklaration ska finnas på förpackningarna. Även de som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, alltså inte bara tillverkare eller importörer, har ett ansvar för att de produkter som säljs i butiken eller på webbplatsen uppfyller dessa produktkrav.

Tobaksfria nikotinprodukter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023, och som inte uppfyller produktkraven enligt den nya lagen, får fortsätta tillhandahållas av konsumenter fram till den 1 juli 2023. Detta gäller så länge produkterna inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

Tillfällig skatt på extraordinära vinster
Från och med den 1 januari 2023 införs en tillfällig skatt för att bemöta de höga energipriserna. Företag med verksamhet inom fossila bränslen och vars skattemässiga överskott år 2023 överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018-2021 ska betala en tillfällig skatt som uppgår 33 procent och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent. Detta gäller företag med minst 75 procent av nettoomsättningen från utvinning av råpetroleum, naturgas eller kol, petroleumraffinering eller tillverkning av stenkolsprodukter.

Lagen tillämpas på det beskattningsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2022. Skatten är ett resultat av EU-förordningens krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Avfallsförbränningsskatten avskaffas
Den 1 januari upphävs lagen om skatt på avfall som förbränns. Vilket innebär att avfallsförbränningsskatten nu helt slopas. Syftet med denna skatt var att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering och att bidra till målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Enligt en utvärdering av Skatteverket visar det sig dock att skatten inte på ett verkningsfullt eller kostnadseffektivt sätt styr mot dessa syften.

Ännu är inte 2022 över. Har du koll på allt inför årets bokslut? Här kan du läsa om allt du behöver veta: Vad innebär bokslut?