Lilla Redovisningsskolan

Lär dig grunderna inom redovisning och bokföring med oss. Allt från den dagliga bokföringen till arbetet med att upprätta ett korrekt bokslut.

Artikel 3 Av 3

Årsbokslut och årsredovisning

Varför ska jag avsluta ett räkenskapsår?
Årsbokslut och årsredovisning – hur avslutar jag mitt räkenskapsår

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid räkenskapsårets slut. Genom att stänga bokföringen och sammanställa får du ett resultat över hur verksamheten har gått under året. Den sista dagen i ett bokföringsår kallas balansdagen och det är alltså årets ackumulerade siffror fram till denna dagen som ska redovisas.

Vad måste jag göra?

Alla företag är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut varje räkenskapsår. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Det som avgör hur ett företag ska avsluta den löpande bokföringen är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in. Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång. I årsredovisningslagen (1995:1554) är det noga reglerat hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas.

Företagets typ och omsättning avgör alltså vilken form av bokslut du måste göra. Enskilda näringsidkare, handelsbolag, ideella föreningar och stiftelser kan göra ett årsbokslut. Du som har en enskild näringsverksamhet eller ideell förening med en omsättning på högst tre miljoner kronor kan göra ett så kallat förenklat årsbokslut enligt K1-regelverket. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste upprätta en årsredovisning enligt K2-regelverket oavsett omsättning, och de riktigt stora koncernbolagen gör sin årsredovisning enligt K3-regelverket. Regelverken är upprättade av Bokföringsnämnden (BFN) och K står helt enkelt för Kategori. www.bokforingsnamnden.se

Som enskild näringsidkare eller om du har ett litet aktiebolag behöver du normalt inte ha någon revisor. Endast om din verksamhet räknas som större och du måste upprätta årsredovisning finns krav på revision.

Gränsvärden och definition av större eller mindre företag enligt årsredovisningslag och bokföringslag:

Nettoomsättning              80 mkr
Balansomslutning            40 mkr
Medelantalet anställda    50 st

Ett större företag är ett företag som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren överskridit mer än ett av de ovan angivna gränsvärdena. Observera att det måste vara samma gränsvärde som överskrids två år i rad.

 

Vad ingår i bokslut respektive årsredovisning?
1)     Det här ska ingå i ett förenklat årsbokslut: (för enskilda företag och ideella föreningar med årsomsättning under tre miljoner kronor)
 • En balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.
 • En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.
2)     Det här ska ingå i ett vanligt årsbokslut: (för enskilda näringsidkare, handelsbolag, ideella föreningar och stiftelser)
 • En balansräkning som visar företagets ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.
 • En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.
 • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.
3) Det här ska ingå i en årsredovisning enligt K2-regelverket: (för aktiebolag och ekonomiska föreningar)
 • Förvaltningsberättelse som ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat.
 • Resultaträkning som sammanställt visar årets intäkter och kostnader och företagets årsresultat.
 • Balansräkning som visar företagets finansiella ställning på balansdagen.
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.
Hur gör jag?

När du upprättar ett årsbokslut eller en årsredovisning sammanställer du verksamhetsårets affärstransaktioner i resultaträkningen och i balansräkningen. Innan du sammanställer alla affärstransaktioner är det viktigt att kontrollera så att företagets balanskonton stämmer; att allt har värderats korrekt i den löpande bokföringen. Balansräkningens poster ska kontrolleras och göras klara före resultaträkningen kan avslutas, eftersom de justeringar som kan behöva göras av balanskontona påverkar företagets resultat.

Ett bokslut ska vara tydligt och enkelt att förstå, och om bokföringen är i ordning och du har gjort dina löpande avstämningar så går bokslutet snabbt. Alla verifikat markerade med verifikationsnummer ska sitta i rätt ordning i pärmar. Förbered dig för bokslutet genom att inventera eventuellt varulager, fakturera kunder för levererade varor och betala alla leverantörsskulder.

Tips! Hogias Smart Årsredovisning är en tilläggsmodul i vilken du enkelt gör din årsredovisning på egen hand. Du guidas steg för steg i ett intuitivt uppbyggt program och på en kort stund har du hela årsredovisningen klar.

Vem ska ta del av det?

Ett förenklat årsbokslut eller vanligt årsbokslut för enskild näringsidkare behöver du inte skicka in till Bolagsverket. Du har det däremot som underlag för din deklaration. Har du däremot ett aktiebolag eller då du gör en årsredovisning enligt K-3 regelverket för riktigt stora företag ska du alltid skicka in redovisningen till Bolagsverket.

Tips! Om du gör din redovisning i Smart Årsredovisning finns instruktioner och adresser till dit du ska skicka den. Dessutom stämmer programmet av att allt är med och balanserar så du kan i stort sett inte göra fel. Smart, eller hur?

Hur använder jag bokslutet?

Bokslutet använder du som underlag för deklarationen men också för att värdera företaget på rätt sätt. Genom att lära dig hur du tolkar och förstår ett bokslut kan du genomföra förändringar som kan vara bra för kommande år.

Ekonomiska rapporter av alla de slag är kanske inte den mest underhållande läsningen men då du vet vad du ska titta efter blir det oftast mer intressant.

 • Resultaträkningen

I resultaträkningen hittar du omsättning, rörelsens kostnader och resultat och inte minst resultatet efter finansiella poster och resultatet efter skatt. Det som kan vara intressant att titta på i resultaträkningen (förutom ett positivt resultat!) är förstås hur det ser ut i ett längre perspektiv. Ökar vinsten snabbare eller i samma tempo som kostnaderna? Det är ju på framförallt den sista raden i resultaträkningen du hittar det som blir över till aktieägarna.

 • Balansräkningen

Balansräkningen består av två sidor av företaget. På ena sidan ser du de tillgångar som företaget har och den andra sidan visar hur finansieringen av dessa tillgångar har skett; lån eller av det egna kapitalet som företaget har tjänat ihop. Tillgångarna består inte enbart av pengar utan också alla de tillgångar som företaget har i form av fastigheter, butiker, maskiner, fordon osv. Ett intressant nyckeltal som vi hämtar från balansräkningen är Eget kapital.

 • Kassaflödesanalysen

Den sista delen i rapporten/Årsredovisningen är kassaflödesanalysen som mäter ett företags inbetalningar och utbetalningar under en begränsad tid. Man redovisar hur mycket pengar som kommer in från verksamheten och hur mycket som åker ut i företaget i form av kostnader och avbetalning av lån.

Om det kör ihop sig…

Alla Hogias produkter är intuitivt uppbyggda och enkla att använda men ibland kan det ändå köra ihop sig och du kan behöva hjälp. Vår support är redo och hjälper dig mer än gärna. Vi kan det här med småföretagande och har ofta mött samma frågeställning tidigare. Tveka inte att kontakta oss.

Vi anordnar dessutom effektiva kurser i bokföring och ekonomi så håll utkik på vår webbsida. Allt blir roligare med bra kunskap och du får ett bättre driv i företagandet då du har stenkoll på ekonomin.

Vill du inte göra ditt eget bokslut anlitar du en redovisningskonsult som hjälper dig. Ni kan också välja att göra det tillsammans – och det kan ju kännas bra att få hjälp den första gången för att sedan året efter göra allt på egen hand!

Nyttiga länkar

Det finns gott om bra webbsidor där du kan hämta all tänkbar information och hjälp. Vi rekommenderar framförallt:

 

Och som sagt, Hogia support finns alltid där för dig!