Nya lagar och regler 2023

2022-12-21
Snart är det dags att fira av året som varit och välkomna 2023. Och med nytt år tillkommer nya lagar och regler att hålla koll på. Vi har sammanställt de allra viktigaste som du som företagare bör vara medveten om till årsskiftet.

Ut med det gamla och in med det nya. Nyårsafton närmar sig med stormsteg och det är snart dags att införskaffa bubbel och partyhattar för att fira av det spännande året 2022. Nytt år innebär dock inte bara fest och fyrverkerier. Det innebär även en del nya ändringar i lagar och regler. Vi går igenom de viktigaste ändringar du som företagare behöver känna till.

Höjt reseavdrag
Från den 1 januari 2023 höjs schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bild eller förmånsbil. Detta för att bättre spegla de faktiska kostnaderna. När det gäller kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet till 2,5 kronor per kilometer. För förmånsbil höjs beloppet till 1,2 kronor per kilometer. Viktigt att veta här är att det inte sker någon förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som helt drivs med el, som fortsatt ligger på 95 öre per kilometer.

Skattereduktion för arbetande personer över 65 år
Från och med den 1 januari stärks jobbskatteavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Denna lagändring tillämpas för första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.

Skattesänkningen sker genom skattereduktion enligt nedan:

 • 22 procent av arbetsinkomsterna upp till 100 000 kronor. När det gäller arbetsinkomster över 100 000 kronor upp till 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med tillägg på 7 procent av arbetsinkomsterna. Om arbetsinkomsten överstiger 300 000 kronor men ligger under 600 000 kronor blir skattereduktionen 36 000 kronor.
 • Avtrappningen för arbetsinkomster som överstiger 600 000 kronor lämnas oförändrad men på grund av att den börjar från en högre nivå på 36 000 kronor innebär det ändå en skattesänkning på arbetsinkomster upp till cirka 1 800 000 kronor per år. Alltså är skattereduktionen för arbetsinkomster över cirka 1 800 000 kronor helt utfasad.

Ålder för rätt att kvarstå i anställningen höjs
Från den 1 januari 2023 ändras åldern för arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen från 68 år till 69 år. Detta till följd av den parlamentariska pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017 om en stegvis höjning enligt 32 a § LAS. Denna lagändring påverkar också de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som även höjs till 69 år. Det gäller också åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå i tillsvidareanställningar.
Skattereduktion för installation av solceller

Från och med den 1 januari 2023 stärks skattereduktionen för installation av grön teknik genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från tidigare 15 procent till 20 procent av de debiterade kostnaderna för arbete och material. Det är en del av det som kallas för det gröna avdraget. Den nya lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel pausas
Från den 1 januari 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel under hela 2023. Detta genom en ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Syftet är att undvika för höga priser på bensin och diesel under 2023.

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt
Från och med den 1 januari 2023 sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter. Detta räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler. Det innebär att priset vid pump inklusive moms sänks med 1 krona per liter.

Samtidigt sänks den sammanlagda skatten på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter. Utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. En åtgärd som krävs för att skattesänkningen ska komma i konflikt med EU:s märkningsdirektiv.

Striktare regler för nikotinprodukter
Från den 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av produktkrav och märkningskrav med tillhörande straffbestämmelse. Detta innebär exempelvis att hälsovarningar och innehållsdeklaration ska finnas på förpackningarna. Även de som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, alltså inte bara tillverkare eller importörer, har ett ansvar för att de produkter som säljs i butiken eller på webbplatsen uppfyller dessa produktkrav.

Tobaksfria nikotinprodukter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023, och som inte uppfyller produktkraven enligt den nya lagen, får fortsätta tillhandahållas av konsumenter fram till den 1 juli 2023. Detta gäller så länge produkterna inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

Tillfällig skatt på extraordinära vinster
Från och med den 1 januari 2023 införs en tillfällig skatt för att bemöta de höga energipriserna. Företag med verksamhet inom fossila bränslen och vars skattemässiga överskott år 2023 överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018-2021 ska betala en tillfällig skatt som uppgår 33 procent och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent. Detta gäller företag med minst 75 procent av nettoomsättningen från utvinning av råpetroleum, naturgas eller kol, petroleumraffinering eller tillverkning av stenkolsprodukter.

Lagen tillämpas på det beskattningsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2022. Skatten är ett resultat av EU-förordningens krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Avfallsförbränningsskatten avskaffas
Den 1 januari upphävs lagen om skatt på avfall som förbränns. Vilket innebär att avfallsförbränningsskatten nu helt slopas. Syftet med denna skatt var att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering och att bidra till målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Enligt en utvärdering av Skatteverket visar det sig dock att skatten inte på ett verkningsfullt eller kostnadseffektivt sätt styr mot dessa syften.

Ännu är inte 2022 över. Har du koll på allt inför årets bokslut? Här kan du läsa om allt du behöver veta: Vad innebär bokslut?

 

Så undviker du bokföringsbrott

2022-12-05

Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen i en verksamhet är dålig eller saknas helt. Det är ett av de vanligaste ekonomiska brotten i Sverige. Trots det finns det en överdriven rädsla hos småföretagare att begå bokföringsbrott. Det är faktiskt inte så krångligt som det ibland kan kännas. Så länge du är medveten om vad du behöver tänka på för att undvika bokföringsbrott.

Att alla som bedriver verksamhet i Sverige faller under bokföringslagen betyder inte bara att du enligt lag måste bokföra. Det betyder även att det finns krav på hur du bokför. Felaktig bokföring kan leda till ett bokföringsbrott. Det innebär att bokföringen är dålig eller saknas helt. Vilket gör det omöjligt att bedöma resultat och ställning i din verksamhet. Det krävs dock en hel del slarv för att dömas för bokföringsbrott. Här nedan går vi igenom hur du lätt undviker detta.

Misstag kan alltid rättas
Något som kan vara skönt att veta är att du inte döms för bokföringsbrott för mindre fel i din bokföring. Även större misstag kan rättas i tid. Det är faktiskt allra oftast ingen större fara och är du osäker på något kan du alltid kontakta Skatteverket och fråga. Du begår till exempel inte ett brott för att du lämnar in din momsredovisning för sent eller om du misslyckas med din första deklaration. Så länge du blir medveten om eventuella snedsteg och rättar dem i tid finns det ingenting att oroa sig för.

Var strukturerad och konsekvent
Det underlättar att bygga upp en egen struktur kring hur du bokför. Ett tips är att aldrig skjuta upp din bokföring. Gör det istället ofta men lite åt gången. Det bryter upp arbetsbördan samtidigt som händelser ligger färskare i minnet. Välj också att reda ut problem och frågetecken direkt. Ta hjälp av en rådgivare, konsult eller Skatteverket för att eliminera osäkerheter. Samla relevanta papper och kvitton på ett och samma ställe och lägg in viktiga datum i kalendern. Som momsdeklaration, bokslut och avstämningar.

Ta hjälp av digitala bokföringsprogram
Ett oerhört lätt och smidigt sätt att minimera risken för att det blir fel i bokföringen är att använda sig av ett digitaliserat bokföringsprogram. Med molnbaserade tjänster lagras då bokföringen på ett lättåtkomligt och säkert sätt. Oro över kraschade hårddiskar och förlorad information blir ett minne blott. Det medför även en väldigt effektiv sökbarhet som i sin tur gör det mycket enklare att granska årsredovisningen.

Så, vad har vi då kommit fram till? Det bästa sättet att undvika bokföringsbrott är först och främst att bygga upp en egen tydlig struktur kring hur du löpande bokför. Var konsekvent med din bokföring och lämna inget till framtiden eller åt slumpen. Utnyttja även den hjälp som finns att få i form av smidiga lösningar som digitala bokföringsprogram. Och glöm inte att lita på dig själv och klappa dig på axeln under processen. Det är du som kan din verksamhet utan och innan.

Allt du behöver veta om vinstmarginalbeskattning

2021-07-23

Har du hört talas om vinstmarginalbeskattning, eller VMB som det också brukar kallas? VMB har med moms och försäljning att göra. Om du till exempel ska sälja begagnade varor kan du nämligen i vissa fall beräkna momsen på skillnaden mellan ditt inköps- och försäljningspris – istället för bara försäljningspriset.

Vad är VMB?
Vi börjar från början. Vad är egentligen vinstmarginalbeskattning? För att förenkla det hela är VMB relevant för företag som jobbar med att sälja begagnade varor, eller där försäljning av begagnade varor på något vis existerar i företaget. Det är även applicerbart om du jobbar med förmedling av resetjänster.

VMB är alltså ett sätt att beräkna försäljning och moms på. Istället för att bara beräkna momsen på försäljningspriset beräknas den på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset. Hela poängen med VMB är att få bort den dubbelbeskattning som kan uppstå om du som säljare inte kunnat dra av någon moms när du köpt in en vara.

Till exempel, om du säljer en begagnad bil så ingår momsen som en del av värdet. Om du inte använder VMB så räknar du momsen på bilens hela värde. Men om du istället använder VMB så beräknar du momsen på din marginal – alltså den summan som diffar mellan det du köpte bilen för och det du säljer den för.

VMB används också för vissa resetjänster inom EU. Framförallt gäller det då reseföretag som säljer resor till privatpersoner eller resenärer som inte är momsregistrerade.

Olika typer av vinstmarginalbeskattning
Det finns 3 olika typer av VMB:

Normal VMB
Normal VMB är det som vi redan förklarat ovanför. Alltså, skillnaden mellan försäljning- och inköpspris. I regel ska beskattningsunderlaget i första hand beräknas enligt den normala vinstmarginalbeskattningen – 80% av vinstmarginalen när skattesatsen är 25%.

Förenklad VMB
Om inköpspriset eller försäljningspriset inte är känt kan du använda en förenklad metod. Vanligtvis händer det som varor säljs i grupp eller för en klumpsumma – till exempel en myntsamling.

VMB för resetjänster
När det kommer till resetjänst ska det säljande företaget alltid utgå ifrån vinstmarginalen istället för försäljningspriset när de beräknar momsen.

För vilka varor kan du använda VMB?
För att få använda VMB måste den vara du säljer vara begagnad när du köper den. Och den måste kunna användas i sitt befintliga skick eller efter en reparation. VMB är applicerbart om du säljer:

 • Begagnade varor
 • Förmedling av resetjänster
 • Konstverk
 • Antikviteter
 • Samlarföremål

Det finns några undantag inom vinstmarginalbeskattningen som till exempel vissa guldföremål, oinfattade ädelstenar och fastigheter.

Hur fungerar moms egentligen?

2021-05-31

En av grunderna i bokföring är moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Moms är den statliga skatten som betalas varje gång du köper eller säljer en vara eller tjänst. Som privatperson behöver man inte tänka på moms då det redan är inräknat i priset, men du som företagare behöver deklarera momsen. I denna artikel kommer du få lära dig grunderna i hur moms fungerar.

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder. Detta kallas för utgående moms som du sen för vidare till staten. Momsen är alltså varken en intäkt eller kostnad i din verksamhet, utan endast skatt. När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms. Ett enkelt sätt att hålla ordning på utgående och ingående moms är att se det du ger ut som utgående och det som kommer in är ingående.

När du redovisar och betalar moms till Skatteverket är det skillnaden mellan utgående moms och ingående moms som du ska betala. Med andra ord, om du köper för lika mycket som du säljer tar den ingående momsen ut den utgående momsen.

Vad är momssatser?
Momssatsen är den moms som läggs på varan eller tjänsten. Det finns tre momsnivåer i Sverige: 25%, 12% och 6%. Det flesta varor och tjänster som är moms­­belagt har 25% moms. På livsmedel, campingar, restaurangtjänster och hotell är det 12% moms. Tidningar, böcker, idrott och delar av kulturområdet kommer ner på hela 6% moms.

Ofta vet man bara priset inklusive moms och då är det bra att veta hur mycket momsen blir baklängesräknat, dvs hur stor del av totalpriset som är moms.

 • 25% moms, räkna 20% från totalsumman
 • 12% moms, räkna 10,71% från totalsumman
 • 6% moms, räkna 5,66% från totalsumman

Momsen kan redovisas både månadsvis eller var tredje månad via skattedeklarationen och betalas via skattekontot. Om du har en omsättning på högst 1 milj kr och EU-försäljning på högst 120 000 kr kan du välja att istället redovisa momsen en gång per år.

Nu har du fått en grund i vad moms är och hur det fungerar. Hos oss på Hogia kan du få hjälp och utbildning i din bokföring. Vi har till exempel Lilla Redovisningsskolan där vi steg för steg går igenom grunderna i bokföring »

Så här arkiverar du din bokföring

2021-03-29

Många småföretagare känner en ovisshet kring arkivering av bokföringen. Det är mycket att hålla koll på och inte helt lätt att hålla isär Skatteverkets lagar och regler om arkivering. I takt med att fakturor och kvitton blir allt mer digitala uppkommer dessutom nya frågor. Vi reder ut de frågetecken som finns i samband med arkivering.

Bokföringslagen säger att “arkiveringen av räkenskapsinformation ska göras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år”. Enligt lagen måste du alltså spara all din bokföring i sju år – dessutom göra det på ett betryggande sätt. Exakt vad det innebär är inte helt självklart och hur arkiveringen ska gå till kan skilja sig om du är ägare i en enskild firma, eller vd för ett aktiebolag.

Vad är räkenskapsinformation?
Räkenskapsinformation kan delas in i tre kategorier. Först och främst innefattar det alla ekonomiska händelser inom företaget, exempelvis kvitton, fakturor och årsredovisningar. Även särskilda avtal, exempelvis aktiebrev, skuldebrev och beslutsprotokoll tillhör räkenskapsinformation. Den sista kategorin inom räkenskapsinformation är övriga handlingar som är nödvändiga för att förstå bokföringen. Det kan exempelvis vara inventeringslistor eller instruktioner om redovisningsprinciper.

Vad innebär det att arkivera på ett betryggande sätt?
Att arkiveringen sker på ett betryggande sätt innebär att räkenskapsinformationen ska förvaras och transporteras på ett sätt att den inte riskerar att förstöras eller tappas bort. Normalt sett kan den förvaras på kontoret eller i hemmet, om de inte finns en förhöjd risk för inbrott, brand eller översvämning. Enligt Skatteverket kan räkenskapsinformationen bevaras på samma sätt som en normalt aktsam person förvarar viktiga dokument och handlingar.

Hur fungerar det med fysisk och digital räkenskapsinformation?
Alla fysiska kvitton och affärshändelser som klassificeras som räkenskapsinformation måste sparas i sju år. Om du däremot skulle skanna in ett kvitto räcker det att du sparar det fysiska underlaget i tre år och behåller det digitala i sju år. Om du från början får ett underlag elektroniskt, exempelvis en faktura eller ett kvitto så behöver du inte skriva ut och lagra kopian. Utan då räcker det att du sparar den digitala specifikationen i sju år.

Vem ser till att arkiveringen sköts på rätt sätt?
Det finns olika typer av bolag och därmed finns det olika personer som bär ansvaret för arkiveringen. Inom enskilda näringsverksamheter, eller enskild firmor, så är det ägaren som bär det personliga ansvaret för att bokföringen arkiveras. Inom handels- och aktiebolag ligger ansvaret på den personen som ser till att bokföringsskyldigheten sköts. Det kan därför skilja sig åt, däremot är det ofta styrelsen, vd:n eller en anställd på ekonomiavdelningen som har det ansvaret.

Det är som sagt inte helt lätt att hålla reda på allt som gäller när det kommer till bokföring och alla lagar och regler runtomkring. Hos Hogia får du som småföretagare chansen att lära dig allt du behöver veta om att bokföra själv. Läs mer om Lilla Redovisningsskolan här »

Tips för att optimera skatten för dig som småföretagare!

2021-01-19

Att lyckas med skatten som företagare behöver inte vara så svårt som det kan verka. Genom att göra taktiska val kan du spara in en hel del pengar. Vi tycker inte att du ska låta bristfälliga kunskaper stoppa dig från att driva eget och ger dig därför våra bästa skattetips för småföretagare, både för dig som funderar på att starta eget eller redan har en verksamhet.

Lockas du av tanken att driva eget företag? Drömmen om ett arbetsliv anpassat efter dina intressen och tider som passar perfekt in i ditt livspussel attraherar många. De flesta med eget företag har stora ambitioner, men en del känner att de hämmas av sina bristande kunskaper kring det ekonomiska. Vi underlättar ert företagande och tipsar i denna artikel om smarta och enkla ändringar du kan göra för att undvika onödig skatt och som ger dig tid till annat.

Ta ut rätt lön
För att slippa betala extra skatt som företagare bör du max ta ut en årsinkomst på 537 200 kr under 2021 för att hålla dig under brytpunkten för den statliga inkomstskatten. För personer som fyllt 65 år vid årsskiftet ligger gränsen på 596 800 kr. Önskar du istället se till att maxa den pensionsgrundande inkomsten ligger taket på ca 550 400 kr för 2021.

Detta gäller självklart under förutsättning att det finns både resultat och likviditet i bolaget för att klara den lönen.

Var noga med årsredovisningen
Att lämna in felaktiga årsredovisningar är inte ett ovanligt förekommande bland företagare. Det rör sig ofta om mindre fel som enkelt kunnat undvikas vid en noggrann genomgång innan inlämning. Bolagsverket rapporteras om alla felaktiga årsredovisningar och det innebär en notis vid kommande kreditupplysningar – vilket inte ser bra ut vid framtida

Vårt tips är alltså att vara noggrann vid exempelvis balansräkningen och resultaträkningen. Dubbelkolla en extra gång att de stämmer för att undvika minskad kreditvärdighet och onödigt arbete i framtiden.

Satsa på årsvis moms (om du uppfyller kraven)
För många mindre företag är det nästan alltid mest fördelaktigt att använda årsvis moms istället för månadsmoms. Det ger dig en bättre likviditet och höjer chanserna till ökad avkastning på företagets kapital. Kredittiden är lägst för inbetalningar med årsvis moms och dessutom kan du spara in rejält på administrationen och minska pressen på att kontinuerligt ha en uppdaterad bokföring (om inte detta är ett krav av andra skäl, vill säga).

Om du har en omsättning som inte regelmässigt överstiger en miljon årligen är det smart att välja årsvis momsredovisning – speciellt om din försäljningsmoms brukar vara större än avdragsgill inkomstmoms.

Du anmäler själv ändringen av momsredovisning för ditt företag till Skatteverket och behöver få ett godkännande innan bytet innan det börjar gälla.

Planera inköpen av inventarier
När du driver eget företag är det smart att göra en plan för inköpen av inventarier under året. Inköp av inventarier upp till ett halvt prisbasbelopp (23 800kr för 2021), kan vara smart att lägga i anslutning till ett årsskifte för att minska skatten. Detta gäller för flera inköp om inventarierna inte har med varandra och då gäller 23 800kr vid varje inköpstillfälle.

Om dina nya inventarier hör ihop får du inte kringgå beloppstaket genom att dela upp inköpen. Då ska inköpen bokföras som inventarier och under flera år skrivas av.

Är du är intresserad av fler smarta tips kring företagande? I vårt nyhetsrum delar vi kontinuerligt med oss av konkreta råd för olika branscher och hjälper dig utveckla ditt företagande. Du hittar nyhetsrummet här »

Det här måste din årsredovisning innehålla

2020-12-04

För många småföretagare brukar det börja krypa i kroppen när någon nämner årsredovisningen. Varje år ska den in och varje år tar det lika lång tid… Så, för att hjälpa dig spara så mycket tid som möjligt har vi sammanställt exakt det som behöver finnas i din årsredovisning. Ingenting mer, ingenting mindre.

Detta är alltså regeln. Den listan du hittar här är det alla företag måste ha med. Sedan finns det i vanlig ordning lite undantag. Delvis finns det undantag om ditt företag är i konkurs, under fusion eller likvidation. Men förutom de tillstånden finns det några andra typer av företag som behöver lämna in bilagor. Bolagsverket benämner dem så här:

Detta ska alla företag ha med i sin årsredovisning:

1. Förvaltningsberättelse — förvaltningsberättelsen ska innehålla företagets viktigaste händelser under året som gått och en del andra lagstadgade uppgifter:

 • Vilken kommun företaget har sitt säte i.
 • Företagets verksamhetsområde.
 • Viktiga händelser under året som gått, dessutom ska du beskriva dem i ord och inte bara i siffror.
 • Du ska ge en rättvis bild av utvecklingen hos verksamheter, ställningen och resultatet.
 • Om det finns ytterligare information som inte ska vara med i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som ändå är viktig när någon ska avgöra hur det går för bolaget, så ta med den.
 • Din styrelses förslag på disponeringen av vinsten eller förlusten.
 • Förändringar i eget kapital.
 • Era förväntningar på företagets utveckling framåt.

Självklart finns det även här lite undantag beroende på vad för verksamhet du bedriver och hur stor den är:

2. Resultaträkning — i resultaträkningen ska du sammanfatta företagets intäkter och kostnader för det året som varit. Men hur strukturen i denna del ser ut beror på vilket regelverk du följer. Antingen följer du K2 eller K3. Vanligtvis följer du K2 om du har ett mindre företag och K3 om du har ett större.

Du som småföretagare följer antagligen K2-regelverket och ska därför använda en kostnadsslagsindelad resultaträkning.
Information om hur den ska utformas hittar du här »

Här hittar du information om hur resultaträkningen ska struktureras om du följer K3-regelverket »

3. Balansräkning — i den här delen av årsredovisningen är det meningen att läsaren ska få en tydlig bild av ditt företags tillgångar och skulder på balansdagen. Balansdagen är den sista dagen på räkenskapsåret. En balansräkning ska innehålla:

 • Tillgångar
 • Eget kapital
 • Skulder
 • Avsättningar

4. Noter — noterna är den del i årsredovisningen där du ska specificera innehållet i både resultaträkningen och balansräkningen. Noterna kallas ibland tilläggsupplysningar, vilket kan ge en lite tydligare bild av vad det innebär.

Vad noterna ska innehålla varierar också beroende på om du driver ett stort eller ett litet bolag.

Som småföretagare hittar du detaljer kring vad dina noter ska innehålla här »

Om du driver ett större bolag hittar du dem här »

5. Underskrifter
Sist men inte minst ska ju årsredovisningen skrivas under och det är alla styrelseledamöter, vd:n och arbetsrepresentanter som ingår i styrelsen.

Nya bestämmelser för friskvård efter corona

2020-11-13

Under pandemin är det mycket som förändrats. Många rutiner har behövt bytas ut och utvecklas för att passa de nya tiderna. Samma sak gäller för de aktiviteter som faller under friskvårdsbidraget. Eftersom tillvaron förändrats och många tvingas jobba hemifrån har nya aktiviteter lagts till på listan!

Friskvård har sedan tidigare varit ett omdebatterat ämne. Det har inte alltid varit helt tydligt vad som godkänns som friskvårdsaktivitet och många sporter har nekats av olika anledningar. Oftast har det skett med argumentet att vissa sporter eller aktiviteter är för dyra. Men nu har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast att den avgörande faktorn för vad som räknas som en friskvårdsaktivitet är att det ska finnas ett inslag av motion.

Nya godkända aktiviteter
På grund av de nya förordningarna och den stora omställningen som corona inneburit hittar vi nu en del nya aktiviteter på skatteverkets lista. Till exempel godkänns nu sportfiske, forsränning och paintball av skatteverket som friskvårdsaktiviteter.

Men den stora bubblaren på listan är olika hälsoappar som till exempel träningsappar som hjälper dig att träna hemma. Eftersom alla inte längre kan gå till gymmet i samma utsträckning har Skatteverket behövt tänka om kring hur man ska uppmuntra svenskarna till att träna. Att godkänna träningsappar är ett steg i den riktningen. Enklare träningsappar som hanterar till exempel stegräkning har godkänts sedan tidigare men nu läggs även appar som hjälper till med allt från rökavvänjning till viktminskning till.

Här kan du se alla aktiviteter som godkänns av skatteverket »

Så fungerar friskvårdsbidraget
Vilket belopp som delas ut i friskvårdsbidrag är nästan helt och hållet upp till arbetsgivaren. Skatteverket har satt ett tak på 5000 kronor per person per år om det ska vara skattefritt. Alla belopp över det behöver arbetsgivaren skatta på.
Som arbetsgivare har du också möjlighet att påverka vilka aktiviteter som godkänns som friskvårdsaktiviteter. Hur medarbetarna sedan tar del av det kan fungera på olika sätt. Allra vanligast är det att de själva lägger ut för aktiviteten och sedan visar upp ett kvitto för sin arbetsgivare. Men man kan även ta del av friskvårdsbidraget i form av checkar och kuponger. På så sätt delas det ut även till dem som inte vet vad de vill använda det till.

För att få använda friskvårdsbidraget till hälsoappar krävs det att det godkänns av arbetsgivaren. Träningsapparna kommer även att fortsätta godkännas av Skatteverket efter pandemin över.

Läs mer om hur du själv tar hand om din friskvård hemifrån »

Konkurs? Eller företagsrekonstruktion?

2020-08-10

Vi lever i speciella tider just nu, det går inte att förneka. Coronakrisen har föranlett fler konkurser än vanligt. Men, det är viktigt att komma ihåg att konkurs inte alltid är det enda alternativet!

Ett alternativ till konkurs kan vara att genomföra en företagsrekonstruktion. Här går vi igenom skillnaderna och vilket alternativ som fungerar i vilket situation. Ledtråd: den stora skillnaden är att ett företag försvinner efter en konkurs men tillåts leva kvar efter en rekonstruktion.

Vad innebär en konkurs?
En konkurs inträffar när ett företag inte längre kan betala sina omkostnader. De innefattar allt från löner till hyra, skatt och sociala avgifter. För att ett företag ska försättas i konkurs krävs det att någon ska begära det i konkurs. Vanligtvis görs det av en anställd, företagets bank eller någon av de företag som inte får sin fakturor betalda… Det hela begärs och genomförs hos tingsrätten som bestämmer om företaget ska försättas i konkurs eller inte. Om det slutar upp i konkurs får du en konkursförvaltare som kommer att se över företagets ekonomi och betalar det som går till prioriterade ändamål.

Vad innebär en företagsrekonstruktion?
Du som företagare kan själv ansöka om en rekonstruktion i domstol. Om den beviljas så får du, till skillnad från en konkurs, en rekonstruktör. Den rekonstruktören undersöker företaget och om hen tycker att en rekonstruktion är passande hjälper hen dig att skicka in en ansökan till tingsrätten. Om du får ett ja på rekonstruktionen genomförs den sen med din rekonstruktör och alla de företag som du är skyldig pengar. Hur lång tid du är under rekonstruktion varierar, vanligtvis handlar det om tre månader till ett år.

Då kan du göra en rekonstruktion istället för att gå i konkurs
Den stora skillnaden mellan rekonstruktion och konkurs handlar som nämnt om möjligheten att överleva. För att du ska få göra en rekonstruktion måste du kunna påvisa att ditt inkomstbortfall är tillfälligt och inte permanent. Om de tingsrätten bedömer att du inte har möjlighet att återhämta dig är konkursen oundviklig. Om du ska få undergå en rekonstruktion måste du ha tillräckligt med medel för att hålla företaget flytande under den tiden ni “rekonstruerar”.

Kontakta oss så berättar vi hur våra smarta lösningar kan hjälpa ditt företag »

Hur fungerar vab för egenföretagare?

2020-04-15

Att vara egenföretagare och förälder kan vara både ljuvligt och jobbigt. När ditt barn blir sjukt kan det nämligen bli knepigt att få ihop det på jobbet. Du kanske inte har någon som kan täcka upp för dig och de förlorade intäkterna kanske blir för stora? Det är helt enkelt inte en optimal situation alla gånger. Därför har vi samlat lite goda råd kring vab för egenföretagare!

Som förälder och egenföretagare finns det en del möjligheter att utforska om ditt barn blir sjukt. Trots att du är egenföretagare har du i mångt och mycket samma rättigheter som en anställd när det kommer till sjukersättning.

Att vabba som egenföretagare
Precis som en anställd har du samma rätt till ersättning från försäkringskassan när du behöver vabba. Det du behöver göra är att begära tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. För att få ut din tillfälliga föräldrapenning behöver du göra ansökan inom 90 dagar från och med dagen ditt barn blev sjukt. Detta lämnar dig tid att se hur länge ni behöver vara hemma och anmäla det till försäkringskassan när barnet är tillbaka på förskolan.

Detta gör du enkelt genom att gå in på Försäkringskassans app och Mina sidor. Glöm inte att göra löneavdrag i ditt eget löneprogram.

Alternativ till vab
Ibland kan man som egenföretagare finna sig själv i en situation där man inte kan ta ledigt. Kanske har man inte anställda som kan täcka upp för en eller så pågår ett jobb som du helt enkelt inte kan vara borta ifrån av olika anledningar. Då är det viktigt att veta att det kan finnas alternativ. Till exempel behöver du inte vabba själv. Du kan ta hjälp av nära och kära som kan vabba åt dig. Det är även tillåtet att betala en barnvakt som kan ta hand om ditt sjuka barn åt dig. Ett annat alternativ är att “vobba”. Om du kan sköta ditt jobb hemifrån kan du vabba och jobba samtidigt.

Hur du kan förbereda dig i förväg
Till slut är det viktigt att som egenföretagare förbereda sitt bolag för att du faktiskt kommer att behöva vara borta ibland. Det handlar om att skapa ett mer hållbart företagande. En sak du kan göra är att ha vab i åtanke när du prissätter dina tjänster. Alltså, beräkna din prissättning baserat på att du inte kommer att kunna jobba 100% av alla årets dagar. Ge dig själv svängrum för att våga vara borta.

Som egenföretagare måste man hela tiden själv hålla koll på sina möjligheter och rättigheter. Till skillnad från en anställd så är det upp till dig att hitta den information du behöver på egen hand. I vårt nyhetsrum samlar vi massor av matnyttig info och hjälpsamma artiklar för egenföretagare.