Bokföra avskrivningar och värdeminskningar

2022-04-26

I bokföring anses avskrivningar och värdeminskningar som en kostnad då de motsvarar värdet av företagets förbrukade resurser. Därför ska även dessa redovisas och bokföras i resultaträkningen.

Ibland gör man som företag större inköp som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta. Exempel på sådana inköp är datorer, fordon eller tillverkningsmaskiner. De här inköpen kommer leda till att företaget över tid tjänar mer pengar. Om man enbart tittar på själva inköpssumman kan det påverka årets resultat negativt.

Vad är en avskrivning?
Genom att använda sig utav en bokföringsteknisk lösning som kallas avskrivning kan man motverka detta. Förkortat kan man alltså säga att en avskrivning betyder att man fördelar kostnaden över den tid som den kommer bidra med intäkt eller anses vara användbar i företagets verksamhet. På så sätt hamnar endast delar av kostnaden på inköpsårets resultaträkning och resterande summa delas upp i resultaträkningen på övriga år som tillgången faktiskt används. Avskrivningen beräknas fram genom att dela inköpspriset med livslängden.

Som företag har man vissa krav på sig att uppfylla för att få lov att göra en avskrivning:

  • Företaget äger tillgången
  • Tillgången är levererad till företaget
  • Tillgången ingår i verksamheten som företaget ägnar sig åt

Linjär, degressiv och progressiv avskrivning
Man kan göra avskrivningar i sin bokföring på tre olika sätt; linjär, degressiv samt progressiv avskrivning.

Om man väljer att göra linjär avskrivning innebär det att tillgången skrivs av med samma belopp varje år och detta är den vanligaste metoden att använda sig utav.

Degressiv avskrivning innebär istället att avskrivningen görs på en större summa de första åren för att sedan minska alltmer under avskrivningsperioden. Progressiv avskrivning däremot är motsatsen till degressiv. Avskrivningarna ökar alltså allteftersom.

Så kan du göra en avskrivning
Låt oss säga att du köper in en företagsbil att använda i din verksamhet för 1 000 000 kronor.
Utgiften för inköpet sker vid inköpstillfället så du behöver naturligtvis ha pengarna på kontot för att kunna göra köpet.

I och med att du gör bedömningen att du kommer kunna använda bilen i verksamheten de kommande tio åren kan du bestämma att du tar upp det som en tillgång i din balansräkning. Då kan du alltså fördela kostnaden på tio år genom att göra avskrivningar i din bokföring där du skriver av ett lika stort belopp från bilens värde varje år.

De följande tio åren drar du varje år av 10 % av bilens ursprungliga värde i din bokföring. I detta exempel blir det 100 000 kronor som varje år ska redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Efter dessa tio år har du skrivit av hela miljonen och i balansräkningen redovisas bilen som att den är värd noll kronor. Trots det kan du givetvis fortsätta använda bilen eller sälja den om du vill. Men eftersom hela kostnaden för bilen har skrivits av värderas den inte längre i din balansräkning.

I Lilla redovisningsskolan kan du läsa mer och vad som är bra att tänka på när det kommer till just bokföring.